Православна имена

А.

Авакум – јеврејски – љубав божја, библијско име
Авељ – јеврејски – лахор, библијско име
Авра – од Аврам
Аврам – јеврејски – узвишени отац, библијско име
Агапија – грчки – љубав, календарско име
Агапије – грчки – вољени, име хришћанског светитеља
Агата – грчки – добра, блага, календарско име 
Агатон – грчки – благо, добро, име хришћанског светитеља
Агатоник – грчки – добро, победитељ, име хришћанског светитеља
Агна – грчки – чиста, непорочна, календарско име
Адам – јеврејски – човек од земље створен, библијско име првог човека
Адријан – име настало по граду Хадрији
Адријана – женски облик према мушком имену Адријан
Азарија – јеврејски – божја помоћ, библијско име
Аким – јеврејски – Бог подиже, библијско име
Акса – од Алексија
Аксенија – женски облик према мушком имену Аксеније
Аксентије – грчки – онај који увеличава, име хришћанског светитеља
Алекса – од Александар, Алексије
Александар – заштитник људи
Александра – грчки – женски облик према мушком имену Александар…, име хришћанске светитељке
Алексија – женски облик према мушком имену Алексије
Алексије – грчки – онај који доноси помоћ, име хришћанског светитеља
Аленка – изведено од Ален(а)+ка
Амалија – грчки – нежна
Ана – јеврејски – милост, захвалност, библијско име
Анастазије – варијанта имена Анастасије 
Анастас – од Анастасије
Анастасиј – од Анастасије
Анастасија – грчки – она која је васкрсла, име хришћанске светитељке
Анастасије – грчки – онај који је васкрсао
Анатолије – грчки – исток, име хришћанског светитеља
Ангела – превод грчког имена Ангелос – весник, посланик
Ангелина – превод грчког имена Ангелос – весник, посланик
Андра – од Андреј, Андреја
Андреј – грчки – храбар, мужеван
Андреја – од Андреј
Андрија – од Андреј
Андријана – изведено од мушког имена Андриј(а)+ана
Анђа – од Анђелија
Анђелија – превод грчког имена Ангелос – весник, посланик
Анђелка – превод грчког имена Ангелос – весник, посланик
Анђелко – изведено од Анђел+ко
Аника – изведено од Ан(а)+ика
Аница – изведено од Ан(а)+ица
Анка – изведено од Ан(а)+ка
Антонија – женски облик према мушком имену Антоније
Антоније – римско породично име
Ања – хипокористик од Ана
Апостол – грчки – посланик Божји
Аранђел – грчки – старешина анђела, први анђео
Аритон – од Харитон
Арса – од Арсен, Арсеније
Арсен – од Арсеније
Арсеније – грчки – јуначан, узвишен, име хришћанског светитеља
Аска – име постало од Акса метатезом
Аспазија – грчки – пријатна, мила, име хришћанске светитељке
Атанасија – грчки – бесмртна, име хришћанске светитељке
Атанасије – грчки – бесмртан, име хришћанског светитеља
Аћим – од Аким
Афродита – грчки – име богиње лепоте и име хришћанске светитељке
Аца – од Алекса, Александар, Алексије
Ацко – изведено име
Ацо – од Алекса, Александар, Алексеј

Б.
Багреш – изведено име – црвен, пурпуран 
Баја – изведено од Братислав, Братољуб, или хипокористик од брат
Бајалац – заштитно име
Бајчета – изведено од Бајч(е)+ета
Бакоња – изведено име, у Вуковом речнику бакоња значи… велики господин
Бала – изведено име од Братислав, Братољуб
Балота – изведено име од Бал(а)+ота
Балша – изведено име об Бал(а)+ша
Бан – могуће је да је од аварског, односно персијског бајан …- војвода, или хипокористик од Бранимир, Бранислав
Баоша – исто име као Балша 
Батрић – изведено име од брат
Бацан – изведено име од Бац(а)+ан
Беклимир – сложено име од словенских основа
Белислав – сложено име од словенских основа
Белка – изведено од корена бел+ка
Беловук – сложено име од словенских основа
Белослав – сложено име од словенских основа
Белочај – сложено име од словенских основа
Беривој – сложено име од словенских основа
Берисав – исто име као Берислав
Берисава – сложено име од словенских основа
Берислав – сложено име од словенских основа
Берислава – сложено име од словенских основа
Бећир – турско име – првенац, …узето као заштитно код православног живља
Бигрен – може бити да је изведено од бигра (врста камена)…, узето као заштитно име
Биљан – мушки облик према женском имену Биљана
Биљана – 
Биса – од Бисера, Бисерка
Бисенија – изведено од корена именице бисер и наставка -енија
Бисер – стара словенска позајмица узета за лично име… у новије време према женским именима Бисера и Бисерка
Бисера – женски облик према мушком имену Бисер
Бисерка – женски облик према мушком имену Бисер
Блага – од Благомирка, Благородна
Благица – изведено од корена благ+ица
Благован – изведено од корена Благ+ован
Благоје – изведено од корена Благ+оје
Благомир – сложено име настало у новије време
Благомирка – изведено од мушког имена Благомир+ка
Благородна – превод грчког имена Евгенија
Благота – изведено од корена Благ+ота
Блажа – од Благоје
Блажан – изведено од Блаж(а)+ан
Блаженија – изведено од Блажен(а)+ија
Блашко – изведено од Блаж(а)+ко
Бобан – хипокористик од Слободан
Богдабој – сложено име од елемената Бог, да и бој
Богдан – превод грчког имена – дат од Бога
Богдана – женски облик према мушком имену Богдан
Богданка – женски облик према мушком имену Богдан
Богета – изведно од Бог(а)+ета
Богивој – сложено име од словенских основа
Богимир – сложено име од словенских основа
Богиња – изведено од корена бог+иња
Богић – изведено од корена Бог+ић
Богиша – изведено од корена Бог+иша
Богмил – сложено име од словенских основа
Богобој – превод грчког имена !!Тимољеоз!!
Боговид – сложено име од словенских основа
Богоје – изведено од корена Бог+оје
Богољуб – превод грчког имена Теофилос
Богомир – сложено име од словенских основа
Богосав – сложено име од словенских основа 
Богосава – сложено име од словенских основа
Богослав – сложено име од словенских основа
Богослава – сложено име од словенских основа
Бодин – 
Божа – од Божидар, Богољуб, Богослав
Божана – превод грчког имена !!Љеофанх!!
Божанка – изведено од Божан(а)+ка
Божидар – превод грчког имена Теодорос
Божидарка – женски облик према мушком имену Божидар
Божил – изведено од Бож(а)+ил
Божимир – сложено име од словенских основа
Божин – изведено од Бож(а)+ин
Божица – изведено од Бож(а)+ица
Божур – назив цвећа узет за лично име
Божурка – изведено од мушког имена Божур+ка…, а може бити да је постало од назива цвећа божур
Боја – од Богослава, Бојана
Бојан – изведено од Бој(а)+ан
Бојана – женски облик према мушком имену Бојан
Бојимир – сложено име од словенских основа
Бојислав – сложено име од словенских основа
Бојка – изведено од Бој(а)+ка
Бојко – изведено од Бој(а)+ко
Бојомир – сложено име од словенских основа
Бојчин – изведено од Бојч(е)+ин
Бока – од Богослав, Божидар
Бољебрат – сложено име од словенских основа
Бољедраг – сложено име од словенских основа
Бољедруг – сложено име од словенских основа
Бољемир – сложено име од словенских основа
Бољен – изведено од корена првог дела имена Бољемир, Бољесав
Бољерад – сложено име од словенских основа
Бољеслав – сложено име од словенских основа
Бољеша – изведено од имена Бољемир
Боранка – изведено од Боран(а)+ка
Боривој – сложено име од словенских основа
Борика – изведено од корена бор+ика
Боринка – изведено од корена бор+инка
Борис – од Борислав
Борисав – сложено име од словенских основа
Борисава – сложено име од словенских основа
Борислав – сложено име од словенских основа
Борислава – сложено име од словенских основа
Бориславка – изведено од мушког имена Борислав+ка
Бориша – изведено од корена бор+иша
Борјана – изведено од корена бор+јана
Борјанка – изведено од Борјан(а)+ка
Борка – изведено од корена бор+ка
Борко – изведено од корена бор+ко
Борослав – сложено име од словенских основа
Боса – од Босиљка
Босиљ – грчки – царски
Босиљка – грчки – царско, назив цвећа узет за лично име
Босиљко – изведено од Босиљ+ко
Босна – изведено од Бос(а)+на
Бошко – изведено од Бож(а)+ко
Брајимил – сложено име од словенских основа
Брајисав – сложено име од словенских основа
Брајислав – сложено име од словенских основа
Бранибор – сложено име од словенских основа
Бранивој – сложено име од словенских основа
Бранимир – сложено име од словенских основа
Бранимира – сложено име од словенских основа
Бранимирка – изведено од мушког имена Бранимир+ка
Бранисав – сложено име од словенских основа
Бранисава – сложено име од словенских основа
Бранислав – сложено име од словенских основа
Бранислава – сложено име од словенских основа
Бранка – изведено од корена бран+ка
Бранкица – изведено од Бранк(а)+ка
Бранко – изведено од корена бран+ко
Браномир – сложено име од словенских основа
Братан – изведено од корена брат+ан
Бративој – сложено име од словенских основа
Бративоје – варијанта имена Бративој
Братимил – сложено име од словенских основа
Братимир – сложено име од словенских основа
Братисава – сложено име од словенских основа
Братислав – сложено име од словенских основа
Братислава – сложено име од словенских основа
Братоје – изведено од корена брат+оје
Братољуб – сложено име од словенских основа
Братомил – сложено име од словенских основа
Братомир – сложено име од словенских основа
Братонег – сложено име од словенских основа
Братоњег – сложено име од словенских основа
Братослав – сложено име од словенских основа
Браца – хипокористик од брат
Брена – од Обренија
Буба – од Љубинка, Љубица
Буда – изведено од Будимир, Будислав
Буда – од Будимирка, Будислава
Будивој – сложено име од словенских основа
Будика – изведено од Буд(а)+ика
Будимила – сложено име од словенских основа
Будимир – сложено име од словенских основа 
Будимира – сложено име од словенских основа
Будимирка – изведено од мушког имена Будимир+ка
Будинко – изведено од Будин+ко
Будисав – сложено име од словенских основа
Будислав – сложено име од словенских основа
Будислава – сложено име од словенских основа
Будмил – сложено име од словенских основа
Будомир – сложено име од словенских основа
Бутка – изведено од Буд(а)+ка

В.


Ваистина – у истину
Валентина – женски облик према мушком имену Валентин
Валерија – женски облик према мушком имену Валерије
Валерије – варијанта имена Валериј
Валтазар – јеврејски – нека Бел помогне цару, …библијско име вавилонског цара
Ванда – пољско име
Ванђел – од Евангел – добар весник
Вања – од Владана, Ивана, Иванка
Вања – руски – хипокористик од Иван
Варвара – грчки – жена која не припада грчком етносу…, име хришћанске светитељке
Вартоломеј – име једног од дванаесторице апостола
Васа – од Василије
Васил – грчки – царски, варијанта имена Василије
Василија – женски облик према мушком имену Василије
Василије – грчки – царски, име хришћанског светитеља
Василица – превод грчког имена Василиса – царица, календарско име
Василка – изведено од мушког имена Васил+ка
Васиљ – варијанта имена Васил
Васиљка – изведено од мушког имена Васиљ+ка
Васиљко – изведено од Васиљ+ко
Васка – изведено од Вас(а)+ка
Васко – изведено од Вас(а)+ко
Васкрсије – превод грчког имена Анастасиос – онај који је васкрсао
Ведран – изведено од основе придева ведар
Ведрана – изведено од Ведр(а)+ана
Векослава – сложено име од словенских основа
Вела – од Велибор, Велимир
Велан – изведено од Вел(а)+ан
Велен – изведено од Вел(а)+ен
Велибор – сложено име од словенских основа
Велиборка – изведено од мушког имена Велибор+ка
Велизар – превод грчког имена !!Белисариоз!!
Велизарка – изведено од мушког имена Велизар+ка
Велика – придев велико узет за лично име
Велимир – сложено име од словенских основа
Велинка – изведено од Вел(а)+инка
Велисав – сложено име од словенских основа
Велислав – сложено име од словенских основа
Величко – изведено од Велич+ко
Велиша – изведено од Вел(а)+иша
Веља – од Велимир, Велислав
Вељко – изведено од Вељ(а)+ко
Вема – исто име као Фема
Вемија – исто име као Фемија
Вера – превод грчког имена !!Пистиз!!, једно од хришћанских врлина…, име хришћанске светитељке
Веран – изведено од од женског имена Вер(а)+ан
Верка – изведено од Вер(а)+ка
Верко – изведено од од женског имена Вер(а)+ко
Верна – изведено од Вер(а)+на
Верољуб – сложено име настало у новије време
Вероника – име хришћанске светитељке
Веросава – сложено име настало у новије време
Верослав – сложено име настало у новије време
Верослава – сложено име настало у новије време
Веруша – изведено од Вер(а)+уша
Веса – од Веселин
Весела – придев весео узет за лично име
Веселин – изведено од придева весел+ин
Веселинка – изведено од мушког имена Веселин+ка
Веселко – изведено од придева весел+ко
Веска – изведено од Вес(а)+ка
Веско – изведено од Вес(а)+ко
Весна – име словенске богиње пролећа
Вета – од Јелисавета, Савета
Вид – име хришћанског светитеља, хипокористик од Видосав
Вида – од Видослава
Видак – изведено од корена вид+ак
Видан – изведено од корена вид+ан
Виден – изведено од корена вид+ен
Видислав – сложено име од словенских основа
Видна – изведено од Вид(а)+на
Видоје – изведено од корена вид+оје
Видојка – изведено од Вид(а)+ојка
Видојко – изведено од Видој(е)+ко
Видомир – сложено име од словенских основа
Видосав – сложено име од словенских основа
Видосава – сложено име од словенских основа
Видослав – сложено име од словенских основа
Видослава – сложено име од словенских основа
Викентије – грчки – победилац – календарско име
Виктор – победилац
Вилотије – варијанта имена Филотеј
Винка – женски облик према мушком имену Винко
Винко – победилац – календарско име
Виорка – од румунског имена Виорица – љубичица
Висарион – грчки – шумски честар, име хришћанског светитеља
Вита – од Витомир, Витослав
Виталије – животни – име хришћанског светитеља
Витана – изведено од Вит(а)+ана
Витодраг – сложено име од словенских основа
Витодраз – сложено име од словенских основа
Витомир – сложено име од словенских основа
Витомирка – изведено од мушког имена Витомир+ка
Витослав – сложено име од словенских основа
Вићентије – грчки – победилац – календарско име
Вишесава – сложено име од словенских основа
Вишеслав – сложено име од словенских основа
Вишеслава – сложено име од словенских основа
Вишња – прасловенски назив дрвета и плода узет за лично име
Вјера – ијекавска варијанта имена Вера
Влад – од Владимир, Владислав
Влада – од Владимир, Владислав
Владан – изведено од корена влад+ан 
Владана – женски облик према мушком имену Владан
Владанка – изведено од мушког имена Владан+ка
Владета – изведено од корена влад+ета
Владимир – сложено име од словенских основа
Владимирка – женски облик према мушком имену Владимир+ка
Владисав – сложено име од словенских основа
Владисава – сложено име од словенских основа
Владислав – сложено име од словенских основа
Владислава – сложено име од словенских основа
Владихна – изведено од корена Влад+иха
Владица – изведено од корена Влад+ица
Владоје – изведено од корена влад+оје
Владомир – сложено име од словенских основа
Влајислав – сложено име од словенских основа
Влајко – изведено од Влај(а)+ко
Влајча – изведено од Влај(а)+ко
Власије – име хришћанског светитеља
Властимир – сложено име од словенских основа
Властимира – женски облик према мушком имену
Властимирка – изведено од мушког имена Властимир+ка
Влатка – изведено од корена Влад+ка
Влатко – изведено од корена влад+ко
Воја – од Војислав, Радивој
Војан – изведено од корена вој+а
Војдраг – сложено име од словенских основа
Војевој – сложено име од словенских основа
Војимил – сложено име од словенских основа
Војимир – сложено име од словенских основа
Војимира – женски облик према мушком имену Војимир
Војимирка – изведено од мушког имена Војимир+ка
Војин – изведено од корена вој+ин
Војинка – изведено од мушког имена Војин+ка
Војислав – сложено име од словенских основа
Војислава – сложено име од словенских основа
Војка – изведено од корена Вој+ка
Војкан – изведено од Војк(о)+ан
Војкана – женски облик према мушком имену Војкан
Војко – изведено од корена Вој+ко
Војмил – сложено име од словенских основа
Војмир – сложено име од словенских основа
Војнег – сложено име од словенских основа
Војсил – сложено име од словенских основа
Врагоча – сложено име од словенских основа
Вратимир – сложено име од словенских основа
Вратисав – сложено име од словенских основа
Вратислав – сложено име од словенских основа
Вугдраг – сложено име од словенских основа
Вудраг – варијанта имена Вугдраг
Вуја – од Вук, Вукослав
Вујадин – изведено од Вуј(а)+адин
Вујан – изведено од Вуј(а)+ан
Вујана – изведено од корена Вуј(а)+ана
Вујица – изведено од Вуј(а)+ица
Вујко – изведено од Вуј(а)+ко
Вујчета – изведено од Вујч(е)+ета
Вук – општесловенска реч индоевропског порекла
Вука – од Вукосава, Вукослава
Вукадин – изведено од Вук+адин
Вукајло – изведено од Вук+аило
Вукан – изведено од Вук+ан
Вукана – изведено од корена Вук+ана
Вукашин – изведено од Вукаш+ин
Вукић – изведено од Вук+ић
Вукица – изведено од корена Вук+ица
Вукман – изведено од Вук+ман
Вукмил – сложено име од словенских основа
Вукмир – сложено име од словенских основа
Вукобрад – сложено име од словенских основа
Вукобрат – сложено име од словенских основа
Вукобрз – сложено име од словенских основа
Вуковој – сложено име од словенских основа
Вукодраг – сложено име од словенских основа
Вукол – грчко име – пастир, име хришћанског светитеља
Вукоман – изведено од Вук+оман
Вукомил – сложено име од словенских основа
Вукомир – сложено име од словенских основа
Вукосав – сложено име од словенских основа
Вукосава – сложено име од словенских основа
Вукосавка – изведено од мушког имена Вукосав+ка
Вукослав – сложено име од словенских основа
Вукослава – сложено име од словенских основа
Вукота – изведено од Вук+ота
Вуксан – хипокористик од Вукослав
Вукша – изведено од Вук+ша
Вуле – изведено од имена Вук, Вукосав, Вуковој
Вулета – изведено од Вул(е)+ета
Вулин – изведено од Вул(а)+ин
Вулић – изведено од Вул(а)+ић
Вусана – варијанта имена Вуксана
Вучемил – сложено име од словенских основа
Вучен – изведено од Вуч(а)+ен
Вучић – изведено од Вуч(а)+ић
Вучко – изведено од Вуч(а)+ко

Г.


Гавра – од Гавран, Гаврило
Гавран – име птице узето као заштитно лично име
Гаврило – јеврејско име – Бог је моја помоћ, библијско име
Гага – од Гордана, Драгана
Гаја – од Гаврило
Гала – од Гаврила, Галина
Галина – превод грчког имена !!Галхух!! – име хришћанске светитељке
Гаља – од Гаврила, Галина
Гана – од Ангелина, Драгана
Гане – од Гаврило, Драган
Гара – од Гаврилка, име дато од миља црномањастој деци
Гаспар – превод грчког имена !!Гаспархз!! иранског порекла
Гвозден – придев гвозден узет за заштитно лично име 
Гвоздена – женски облик према мушком имену Гвозден
Гвозденија – изведено од мушког имена Гвозден+ија
Гвозденка – изведено од мушког имена Гвозден+ка
Гедеон – јеврејско име, онај који сече
Гела – од Ангелина
Гена – од Ангелина, Георгина
Генадије – грчко име – благородни, име хришћанског светитеља
Георгија – женски облик према мушком имену Георгије
Георгије – грчко име – земљорадник, име хришћанског светитеља
Гера – од Георгија, Георгина
Герасим – грчко име – поштен, календарско име
Гиздава – придев гиздава узет за лично име
Гина – од Ангелина
Глигор – од Глигорије
Глигорије – варијанта имена Григорије
Глиша – од Глигор, Глигорије
Года – од Годимирка, Гордана
Годимирка – изведено од мушког имена Годимир+ка
Гојко – изведено од корена гој+ко
Гојна – изведено од корена гој+на
Голуб – име птице узето као лично име
Голубан – изведено од Голуб+ан
Гора – од Гордана, Горислава
Гора – име које добија дете рођено у планини
Горан – изведено од Гор(а)+ан
Горана – женски облик према мушком имену Горан
Горанка – изведено од мушког имена Горан+ка
Горда – од Гордана
Гордан – од Гордијан
Гордана – превод грчког имена Гордианос…, а народ ово име везује за придев горд
Горданка – изведено од Гордан(а)+ка
Гордијан – превод грчког имена !!Гордианоз!! – име хришћанског светитеља
Гордијана – превод грчког имена !!Гордианоз!! – …народ ово име везује за придев горд
Горислав – сложено име од словенских основа
Горица – изведено од Гор(а)+ица
Горјана – изведено од Гор(а)+јана
Горољуб – сложено име настало у новије време
Горчин – изведено од Горч(а)+ин
Госпава – изведено од именице госп(а)+ава
Госпојинка – изведено од именице госп(а)+ојинка
Градибор – сложено име настало у новије време
Градимир – сложено име од словенских основа
Градиша – изведено од корена град+иша
Градоје – изведено од корена град+оје
Гргур – грчко име – будан, пажљив
Грдан – изведено од корена грд+ан
Грегор – од Грегорије
Григорије – грчко име – будан, пажљив, име хришћанског светитеља
Грлица – назив птице узет за лично име
Грозда – од Гроздана
Гроздан – мушки облик женског имена Гроздана
Гроздана – изведено од словенског корена грозд+ана
Грубач – изведено од корена груб+ач
Грубеша – изведено од корена груб+еша
Грубиша – изведено од корена груб+иша
Груја – од Грубан, Грубаш
Грујица – изведено од Груј(а)+ица

Д.
Дабижив – сложено име од три елемента: да, би, жив
Дабислав – сложено име од три елемента: да, би, слав
Давид – јеврејско име – вољени, библијско име
Давор – сматра се да је ово име божанства рат у словенској митологији
Даворијанка – изведено од мушког имена Давор+ијанка
Даворјанка – изведено од мушког имена Давор+јанка
Даворка – изведено од мушког имена Давор+ка
Дада – од Даница, Даринка
Далибор – словенско име преузето из чешког језика
Далибора – женски облик према мушком имену Далибор
Далиборка – изведено од мушког имена Далибор+ка
Дамана – женски облик према мушком имену Даман
Дамаскин – надимак хришћанског светитеља 
Дамижив – сложено име од три елемента: да, ми, жив
Дамијан – варијанта имена Дамјан
Дамијана – женски облик према мушком имену Дамјан
Дамјан – име хришћанског светитеља
Дамјана – женски облик према мушком имену Дамјан
Дамјанка – изведено од мушког имена Дамјан+ка
Дамњан – варијанта имена Дамјан
Дан – јеврејско име – оправдао ме Бог, библијско име
Дана – од Богдан, Данило
Дана – од Данијела, Даница
Дане – од Богдан, Данило
Данијел – јеврејско име – Бог је мој судија, библијско име
Данијела – женски облик према мушком имену Данијел
Даника – изведено од Дан(а)+ика
Данила – од Данило
Данило – обично га добија дете рођено дању
Даница – општесловенски назив за јутарњу звезду узет за лично име
Данка – изведено од Дан(а)+ка
Данко – изведено од Дан(е)+ко
Данојка – изведено од Дан(а)+ојка
Данојло – изведено од Дан(е)+ојло
Дања – од Дамњанка, Даница
Дара – од Дарија, Дарослава
Дарија – женски облик према мушком имену Дарије
Даринка – изведено од корена дар+инка
Дарко – изведено од корена дар+ко
Дафина – грчки – украсно дрво
Даца – ода Даница, Дафина
Деја – од Десимир, Десислав
Дејан – изведено од Деј(а)+ан
Дејана – женски облик према мушком имену Дејан
Делимир – сложено име од турске дечи дели – …храбар и словенског корена мир
Деса – од Десанка, Десислава
Десанка – изведено од Дес(а)+анка
Десивој – сложено име од словенских основа
Десимир – сложено име од словенских основа
Десимирка – изведено од мушког имена Десимир+ка
Десисава – изведено од мушког имена Десислав
Десислав – сложено име од словенских основа
Десислава – изведено од мушког имена Десислав
Деска – изведено од Дес(а)+ка
Деспот – грчки – господар
Деша – од Десанка, Десислава, Деспина
Дивна – придев дивна узет за лично име
Дивош – изведено од корена див+ош
Дима – од Владимир, Димитрије
Димитра – женски облик према мушком имену Димитар
Димитрија – женски облик према мушком имену Димитрије
Димитрије – грчки – род земљин, име хришћанског светитеља
Димшо – изведено од Дим(а)+шо, скраћено од имена Димитрије
Дина – од Димитрина, Костадина
Дионисије – грчки – посвећен богу Дионису, име хришћанског светитеља
Дмитар – варијанта имена Димитрије
Дмитрофан – грчки – мајка га је показала, име хришћанског светитеља
Добра – од Добривојка, Добросава
Добра – од Добромир, Доброслав
Добран – изведено од Добр(а)+ан
Добрашин – изведено од Добраш+ин
Добри – од Добрибрат, Добривој
Добривој – сложено име од словенских основа
Добрија – изведено од Добр(а)+ија
Добрила – женски облик према мушком имену Добрил
Добрило – изведено од Добр(а)+ило
Добринка – изведено од мушког имена Добрин+ка
Добрица – изведено од Добр(а)+ица
Добриша – изведено од Добр(а)+иша
Доброљуб – сложено име настало у новије време
Добромила – сложено име од словенских основа
Добромир – сложено име од словенских основа
Добросав – сложено име од словенских основа
Добросава – сложено име од словенских основа
Доброслав – сложено име од словенских основа
Доброслава – сложено име од словенских основа
Доброта – изведено од Добр(а)+ота
Доја – од Доброслава, Довијана, Достана
Доја – од Добромир, Доброслав
Дојна – изведено од Дој(а)+на
Дојчило – изведено од Дојч(е)+ило
Дојчин – изведено од Дојч(е)+ин
Доментијан – име хришћанског светитеља
Дометије – име хришћанског светитеља
Дона – од Домана
Донка – изведено од Дон(а)+ка
Дора – од Доротеја, Теодора
Дорјана – хипокористик од Доротеја
Доротеј – грчки – дар Бога, име хришћанског светитеља
Доротеја – грчки – Богом дана, име хришћанске светитељке
Доситеј – грчки – дар од Бога, име хришћанског светитеља
Достана – женски облик према мушком имену Достан
Драга – од Драгислава, Драгослава
Драга – од Драгољуб, Драгомир
Драган – изведено од корена драг+ан
Драгана – изведено од корена драг+ана
Драгаш – изведено од корена драг+аш
Драги – од Драгослав, Драгољуб
Драгивоје – варијанта име Драгивој
Драгијана – од Драгиј(а)+ана
Драгиња – изведено од корена драг+иња
Драгић – изведено од корена драг+ић
Драгица – изведено од корена драг+ица
Драгиша – изведено од корена драг+иша
Драгобрат – сложено име од словенских основа
Драгован – изведено од корена драг+ован
Драгоје – изведено од корена драг+оје
Драгојла – изведено од корена драг+ојла
Драгојло – изведено од корена драг+ојло
Драгољуб – сложено име од словенских основа
Драгоман – изведено од корена драг+оман
Драгомир – сложено име од словенских основа
Драгомира – женски облик према мушком имену Драгомир
Драгомирка – изведено од мушког имена Драгомир+ка
Драгорад – сложено име од словенских основа
Драгосав – сложено име од словенских основа
Драгосава – сложено име од словенских основа
Драгослав – сложено име од словенских основа
Драгослава – сложено име од словенских основа
Драгош – изведено од корена драг+ош
Драгуна – изведено од корена Драг+уна
Драгутин – изведено од корена Драгут+ин
Дража – од Драгомир, Драгослав
Дражен – изведено од Драж(а)+ен
Дражена – женски облик према мушком имену Дражен
Дражета – изведено од Драж(а)+ета
Драшко – изведено од Драж(а)+ко
Дренка – заштитно име постало од назива дрвета дрен+ка
Дринка – име реке узет за лично име
Дубрав – од дубрава у значењу шума
Дубравка – превод италијанског имена Силвиа
Дука – грчки – вођа, име хришћанског светитеља
Дуња – превод грчког имена Кидонија… – назив дрвета и плода узет за лично име
Душан – изведено од истог корена који је у именицама дух и душа
Душанка – изведено од мушког имена Душан+ка
Душица – изведено од Душ(а)+ица
Душка – изведено од Душ(а)+ка

Ђ.
Ђенадије – грчки – благородни, име хришћанског светитеља
Ђерасим – грчки – поштен, име хришћанског светитеља
Ђерман – латински – рођени, име хришћанског светитеља
Ђока – од Ђорђе, Ђорђија
Ђорђе – превод грчког имена Георгиос …- земљорадник, име хришћанског светитеља
Ђорђије – варијанта имена Ђорђе
Ђуза – од Ђурађ, Ђурђе
Ђука – од Ђурађ, Ђурђе
Ђукан – изведено од Ђук(а)+ан
Ђунисије – превод грчког имена Дионисиос …- посвећен богу Дионису, име хришћанског светитеља
Ђура – од Ђурађ, Ђурђе
Ђурађ – грчки – земљорадник, име хришћанског светитеља
Ђураш – изведено од Ђур(а)+аш
Ђурашин – изведено од Ђураш+ин
Ђурђа – женски облик према мушком имену Ђурђе
Ђурђе – превод грчког имена Георгиос, варијанта имена Ђурађ
Ђурђевка – по празнику Ђурђевдану или цвету ђурђевку
Ђурђија – изведено од Ђурђ(а)+ија
Ђурђијан – изведено од Ђурђ(е)+ијан
Ђурђијанка – изведено од Ђурђиј(а)+анка
Ђурђина – изведено од Ђурђ(а)+ина
Ђурђинка – изведено од Ђурђ(а)+инка
Ђурђица – изведено од Ђурђ(а)+ица
Ђурица – изведено од Ђур(а)+ица
Ђуро – од Ђурађ, Ђурђе

Е.


Ева – јеврејски – живот, библијско име
Евгеније – грчки – благородан, име хришћанског светитеља 
Евдокија – грчки – добра воља, име хришћанске светитељке
Евица – изведено од Ев(а)+ица
Евлогије – грчки – благоразуман, име хришћанског светитеља
Евсевије – грчки – побожан, благочастив, име хришћанског светитеља
Евстатије – грчки – чврст, постојан, име хришћанског светитеља
Евстратије – грчки – добар војник, име хришћанског светитеља
Евтимиј – грчки – весео, добродушан, име хришћанског светитеља
Екатарина – грчки – чиста, нада, име хришћанске светитељке
Елена – варијанта имена Јелена
Ема – од Емилија
Емилија – изведено од мушког имена Емил+ија
Емилијана – женски облик према мушком имену Емилијан
Епифаније – грчки – виђен, познат, угледан, име хришћанског светитеља
Ефимија – варијанта имена Еуфемија

Ж.


Жанка – изведено од Жан(а)+ка
Жарко – изведено од корена жар+ко
Желимир – сложено име од словенских основа
Желимирка – изведено од мушког имена Желимир+ка
Жељка – изведено од именице жељ(а)+ка
Жељко – изведено од именице жељ(а)+ко
Жива – од Живана, Живослава
Живадин – изведено од корена жив+адин
Живадинка – изведено од мушког имена Живадин+ка
Живан – изведено од корена жив+ан
Живана – женски облик према мушком имену Живан
Живанка – изведено од мушког имена Живан+ка
Живанко – изведено од Жив+анко
Живислав – сложено име од словенских основа
Живка – изведено од придева жив+ка
Живко – изведено од корена жив+ко
Живоданка – сложено име новијег порекла
Живодарка – изведено од мушког имена Живодар+ка
Живодраг – сложено име од словенских основа
Живоје – изведено од корена жив+оје
Живојин – изведено од Живој(е)+ин
Живојка – изведено од корена Жив+ојка
Живојко – изведено од Живој(е)+ко
Живољуб – сложено име настало у новије време
Живомир – сложено име од словенских основа
Живомирка – изведено од мушког имена Живомир+ка
Живорад – сложено име од словенских основа
Живосав – сложено име од словенских основа
Живосава – сложено име
Живослав – сложено име од словенских основа
Живослава – сложено име
Живота – изведено од корена жив+ота
Животије – изведено од Живот(а)+ије
Живул – изведено од корена жив+ул
Жижа – од Живадинка, Живана
Жика – од Живомир, Живослав, Живорад
Житомир – сложено име од словенских основа
Жоја – од Живојин

З.


Завид – заштитно име настало од глагола завидети
Завида – варијанта имена Завида
Завиша – од Завид
Зага – од Загорка
Загорка – могуће да је име нижег женског божанства …словенског пантеона узет за лично име
Заја – од Загорка
Зарија – варијанта имена Захарије
Захарија – варијанта имена Захарије
Захарина – изведено од мушког имена Захар+ина
Звезда – назив небеског тела узет за лично име
Звездан – изведено од имена звезд(а)+ан
Звездана – назив небеског тела узет за лично име
Звезданка – изведено од мушког имена Звездан+ка
Звена – од Звездана
Здравиша – изведено од корена здрав+иша
Здравка – изведено од придева здрав+ка
Здравко – изведено од корена здрав+ко
Здравољуб – сложено име настало у новије време
Здравомир – сложено име настало у новије време
Здравомирка – изведено од мушког имена Здравомир+ка
Злата – име настало на називу племенитог метала злата
Златан – изведено од корена злат+ан
Златана – изведено од корена злат+ана
Златанка – изведено од мушког имена Златан+ка
Златибор – име планине узето за лично име
Златиборка – изведено од мушког имена Златибор
Златија – изведено од корена злат+ија
Златинка – изведено од корена злат+инка
Златица – изведено од корена злат+ица
Златко – изведено од корена злат+ко
Златна – изведено од корена злат+на
Златоје – изведено од корена злат+оје
Златојка – изведено од корена злат+ојка
Златомир – сложено име настало у новије време
Зоја – грчки – живот, име хришћанске светитељке
Зона – од Зоја или Зора
Зора – од Зорислава
Зоран – сложено име од словенских основа
Зорана – женски облик према мушком имену Зоран
Зоријана – изведено од Зор(а)+ијана
Зорислав – сложено име од словенских основа
Зорислава – сложено име од словенских основа
Зорица – изведено од Зор(а)+ица
Зорка – изведено од Зор(а)+ка
Зорко – изведено од корена зор+ко
Зосим – грчки – онај који ужива у животу, име хришћанског светитеља
Зумбулка – изведено од Зумбул+ка

И.


Ива – од Иван
Ива – од Иванка
Иван – по пореклу исто као име Јован
Ивана – женски облик према мушком имену Иван
Иванка – изведено од мушког имена Иван+ка
Иванко – изведено од Иван+ко
Ивета – изведено од Ив(а)+ета
Ивка – изведено од Ив(а)+ка
Ивко – изведено од Ив(а)+ко
Иво – од Иван
Игњат – од Игњатије
Игњатије – грчки – ватра, име хришћанског светитеља
Игор – руско име – стара позајмица из скандинавских језика
Игрутин – изведено од именице игр(а)+утин
Ида – од Симонида
Израело – јеврејски – Бог влада, библијско име
Иконија – превод грчког имена !!Еикониа!! 
Иларије – насмејан, весео, календарско име
Иларион – грчки – насмејан, весео, календарско име
Илија – јеврејски – Јахве је мој Бог, библијско име
Илијана – изведено од Илиј(а)+ана
Илинка – изведено од мушког имена Илиј(а)+инка
Иљка – изведено од Иљ(а)+ка
Инокентије – грчки – непорочан, име хришћанског светитеља
Ираклије – грчки – Херакл, име хришћанског светитеља
Ирина – грчки – мир, име хришћанске светитељке
Иринеј – грчки – миран, име хришћанског светитеља
Исаија – јеврејски – Божја помоћ, библијско име
Исаило – варијанта имена Исаија
Исак – јеврејски – он ће се смејати, библијско име
Исидор – грчки – дар богиње Изиде, име хришћанског светитеља
Исидора – превод грчког имена !!Исидњра!! – име хришћанске светитељке
Истан – корен овог имена је посведочен у старим… сложеним словенским именима Истислав и Истислава
Исток – вероватно је у питању превод грчког имена !!Анатолтоз!! 
Ица – од Иконија, Илинка

Ј.


Јаблан – назив дрвета узет за лично име
Јабланка – изведено од мушког имена Јаблан+ка
Јаворка – изведено од јавор+ка
Јаглика – назив цвећа узет за лично име
Јагода – назив плода узет за лично име
Јагодина – изведено од Јагод(а)+ина
Јагодинка – изведено од Јагод(а)+инка
Јагош – име добија дете рођено после смрти оца или мајке… која је умрла на порођају у племену Куча (Црна Гора)
Јадран – назив мора узет за лично име
Јадранка – изведено од назива мора Јадран+ка
Јаков – јеврејски – пратилац, библијско име
Јакша – хипокористик од Јаков
Јана – варијанта имена Ана или хипокористик од Јована
Јанаћије – варијанта имена Јанићије
Јанаћко – изведено од Јанаћ+ко
Јандра – варијанта имена Андра
Јанићије – превод грчког имена Јоаникиос… – носилац свете благодати, име хришћанског светитеља
Јанко – изведено од Јан, Јан(а)+ко
Јара – од Јарослава
Јармила – чешко име
Јарослав – сложено име од словенских основа
Јарослава – сложено име од словенских основа
Јасенка – изведено од јасен+ка
Јасмина – назив цвећа узет за лично име
Јасминка – изведено од Јасмин(а)+ка
Јасна – придев јасна узет за лично име 
Јаша – од Јаков, Јанићије
Јевдока – од Јевдокија
Јевдокија – варијанта имена Евдокија
Јевдоким – грчки – похваљен, име хришћанског светитеља
Јевлогије – грчки – благоразуман, име хришћанског светитеља
Јеврем – јеврејски – библијско име
Јевросија – варијанта имена Еуфросина
Јевросим – превод грчког имена Ефросинос …- радостан, име хришћанског светитеља
Јевросима – варијанта имена Еуфросина
Јевстратије – грчки – добар војник, име хришћанског светитеља
Јевтимија – грчки облик према мушком имену Јефтимије
Јездимир – сложено име од словенских основа
Јеја – од Јевдокија, Јелена
Јелена – превод грчког имена Елени …- сунчева светлост, име хришћанске светитељке
Јеленко – изведено од Јелен+ко
Јелесије – варијанта имена Јелисеј
Јелинка – изведено од Јелин(а)+ка
Јелисавета – јеврејски – Бог је заклетва, библијско име
Јелисавка – од Јелисавета
Јелисеј – јеврејски, Бог је спаситељ, библијско име
Јелисије – варијанта имена Јелисеј
Јелица – изведено од Јел(а)+ица
Јелка – изведено од Јел(а)+ка
Јеремија – јеврејски – Бог подиже, библијско име
Јеремије – варијанта имена Јеремија
Јерина – превод грчког имена Ирини – мир, име хришћанске светитељке
Јерко – изведено од Јер(а)+ко
Јеротеј – грчки – Богом освећен, календарско име
Јеротије – варијанта имена Јеротеј
Јесенка – изведено од јесен+ка
Јефимија – варијанта имена Еуфемија
Јефтимија – женски облик према мушком имену Јефтимије
Јефтимије – грчки – весео, добродушан, име хришћанског светитеља
Јефто – од Јефрем, Јефтимије
Јеша – од Јеврем, Јездимир
Јоаким – јеврејски – Бог подиже, библијско име
Јоаникије – грчки – носилац свете благодети, име хришћанског светитеља
Јов – јеврејски – велика жеља, библијско име
Јован – јеврејски – Бог се смиловао, библијско име
Јована – превод грчког имена !!Ињанна!! – …женски облик према мушком имену Јован, календарско име
Јованка – изведено од мушког имена Јован+ка
Јованча – изведено од Јован+ча
Јовица – изведено од Јов(а)+ица
Јовиша – изведено од Јов(а)+иша
Јовка – изведено од Јов(а)+ка
Јока – од Јоаникије, Јован 
Јока – од Јована, Јованка
Јоксим – 
Јоргованка – изведено од назива цвећа јоргован+ка
Јордан – јеврејски – назив реке у Палестини
Јорданка – изведено од мушког имена Јордан+ка
Јосиф – јеврејски – Бог умножава, библијско име
Југ – назив стране света узет за лично име
Југослав – сложено име настало у новије време
Југослава – сложено име настало у новије време, …настало према називу Југославије
Јула – од Јулија, Јулијана
Јулија – римско женско име настало према мушком имену 
Јулијана – женски облик према мушком имену Јулијан
Јулка – изведено од Јул(а)+ка

К.


Кадивка – изведено од Кадив(а)+ка
Казимир – сложено име од словенских основа
Каја – од Кадивка, Катарина
Кајин – јеврејски – библијско име
Кајица – непознатог порекла
Калина – назив цвећа узет за лично име
Каменко – изведено од Камен+ко
Касија – име једне од кћери старозаветног праведног Јова
Ката – од Катарина
Катарина – варијанта имена Екатарина
Катина – изведено од Кат(а)+ина
Катица – изведено од Кат(а)+ица
Каћа – руски хипокористик од Катарина
Кирик – грчки – проповедник, име хришћанског светитеља
Кирил – грчки – господарски, име хришћанског светитеља
Ковиљка – изведено од назива цвећа ковиљ(е)+ка
Ковинка – изведено од Ков(а)+инка
Козма – грчки – свет, украс, име хришћанског светитеља
Која – од Константин, Козма
Којадин – изведено од Кој(а)+адин
Којадинка – изведено од мушког имена Којадин+ка
Коља – од Коста, Никола
Комнен – превод грчког имена !!Комнхноз!! – име византијске династије
Константин – грчки – постојан, име хришћанског светитеља
Косана – изведено од именице кос(а)+ана
Косанка – изведено од Косан(а)+ка
Косара – изведено од кос(а)+ара
Косовка – изведено од назива области Косов(о)+ка
Коста – превод грчког имена !!Коста(з)!!, или хипокористик од Константин
Костадин – варијанта имена Константин
Костадина – женски облик према мушком имену Костадин
Костадинка – изведено од мушког имена Костадин+ка
Коштана – име постало познато по делу Боре Станковића
Красоје – изведено од корена крас+оје
Кресимир – сложено име од словенских основа
Криста – од Кристина
Кристина – исто име као Христина
Крсман – изведено од Крст(а)+ман
Крсманија – изведено од мушког имена Крсман+ија
Крста – превод грчког имена крст, …може бити хипокористик од Христифор
Крстивој – сложено од имена Крста
Крстимир – сложено име од Крста
Крстина – варијанта имена Христина
Крстомир – сложено име од Крста
Круна – латински – круна
Крунија – изведено од Крун(а)+ија
Крунислав – сложено име од Круна
Крунослава – сложено име
Ксенија – грчки – тајанствена странкиња, име хришћанске светитељке 
Ксенофон – грчки – онај који говори туђим језиком, …име хришћанског светитеља
Кузма – варијанта имена Козма
Кузман – варијанта имена Козма

Л.


Лабуд – назив птице узет за лично име
Лабуда – женски облик према мушком имену Лабуд
Лав – превод грчког имена лав, календарско име
Лада – од Владислава
Ладислав – варијанта имена Владислав
Ладислава – женски облик према мушком имену Ладислав
Ладо – од Владимир, Владислав
Лаза – од Лазар
Лазар – јеврејски – Бог помаже, библијско име
Лазарка – изведено од мушког имена Лазар+ка
Лакан – изведено од Лак(а)+ан
Лакета – изведено од Лак(а)+ета
Лакић – изведено од Лак(а)+ић
Лара – од Лариса
Латинка – назив цвећа узет за лично име
Латка – изведено од Лат(а)+ка
Лела – од Јелена, Јелисавета
Лена – од Јелена, Милена
Ленка – изведено од Лен(а)+ка
Леон – грчки – лав, календарско име
Леонтије – грчки – лављи, име хришћанског светитеља
Лепа – од Лепојка, Лепосава
Лепава – изведено од корена леп+ава
Лепана – изведено од корена леп+ана
Лепоје – изведено од корена леп+оје
Лепојка – изведено од корена леп+ојка
Лепосава – сложено име од словенских основа
Лепосавка – изведено од Лепосав(а)+ка
Лепослава – сложено име од словенских основа
Лидија – грчко име !!Аудиа!! – …област у Малој Азији, име хришћанске светитељке
Лука – превод грчког имена !!Лоуказ!! – име једног од четири јеванђелиста

Љ.


Љепосава – ијекавска варијанта имена Лепосава
Љерка – превод грчког имена Лирион- љиљан
Љиља – од Љиљана 
Љиљана – назив цвећа крина узет за лично име
Љуба – од Љубисава, Љубомирка
Љуба – од Љубисав, Љубомир
Љубан – изведено од корена љуб+ан
Љубен – изведено од корена љуб+ен
Љубивоје – варијанта имена Љубивој
Љубина – изведено од корена љуб+ина
Љубинка – изведено од корена љуб+инка
Љубинко – изведено од корена љуб+инко
Љубисав – исто име као Љубислав
Љубисава – сложено име од словенских основа
Љубислав – сложено име словенски основа
Љубислава – сложено име од словенских основа
Љубица – изведено од корена љуб+ица
Љубиша – изведено од корена љуб+иша
Љубодраг – сложено име од словенских основа
Љубоје – изведено од корена љуб+оје
Љубомир – сложено име од словенских основа
Љубомирка – изведено од мушког имена Љубомир+ка
Љубосава – сложено име од словенских основа
Љубослава – сложено име од словенских основа
Љутица – изведено од корена љут+ица
Љутомир – сложено име од словенских основа

М.


Мавро – грчки – црни, име хришћанског светитеља
Маја – од Марија
Макарије – грчки – блажени, име хришћанског светитеља
Максим – грчки – највећи, календарско име
Малина – прасловенски назив биљке малине и њеног плода …узет за лично име
Малиша – највероватније изведен из придева мали
Мана – од Манасије, Манислав, Манојло
Мане – од Манасије, Манислав, Манојло
Манојло – грчки – Бог је с нама, библијско име
Мања – од Малина, Марија
Мара – од Маргарета, Марија
Марга – од Маргарета, Маргита
Маргарета – варијанта имена Маргарита
Маргарита – грчки – бисер
Марија – превод грчког имена Марија, од јеврејског Мириам – …библијско име
Маријана – изведено од Мариј(а)+ана
Маријана – изведено од Мариј(а)+ана
Марика – изведено од Мар(а)+ика
Марина – грчки – морска, име хришћанске светитељке
Маринко – изведено од Марин+ко
Мариола – грчко име !!Марињра!! – хипокористик од Марија
Марисав – исто име као Марислав
Марислав – сложено име од корена имена Марија
Марица – хипокористик имена Марија
Марјан – варијанта имена Маријан
Марко – име једног од четири јеванђелиста
Марта – арамејски – госпођа
Мартина – женски облик према мушком имену Мартин
Маруша – изведено од Мар(а)+уша
Марушка – изведено од Маруш(а)+ка
Мата – од Матеја, Матија
Матеј – јеврејски – дар Божји
Матеја – варијанта имена Матеј
Матија – јеврејски – дар Божји
Маша – од Марија, Марина
Меланија – грчки – црна, тамна, име хришћанске светитељке
Мелентије – варијанта имена Мелетије
Мелетије – грчки – брижљив, радан, име хришћанског светитеља
Методије – грчки – уредан, име једног од браће словенских просветитеља
Мија – од Миливоје, Милија, Михајло
Мијаило – варијанта имена Михајло
Мијајло – варијанта имена Михаил
Мијат – варијанта имена Михат
Микан – изведено од Мик(а)+ан
Микоња – изведено од Мик(а)+оња
Микосава – сложено име од хипокористика Мика
Микослава – сложено име од хипокористика Мика
Мила – од Милорад, Милослав
Мила – од Милица, Милосава, Радмила
Милада – женски облик према мушком имену Милорад
Миладин – изведено од корена мил+адин
Миладинка – изведено од мушког имена Миладин+ка
Милан – изведено од корена мил+ан
Милана – женски облик према мушком имену Милан
Миланка – изведено од мушког имена Милан+ка
Миланко – изведено од Милан+ко
Милат – изведено од корена мил+ат
Милаш – изведено од корена мил+аш
Милашин – изведено од Милаш+ин
Миле – од Милорад, Милослав
Милева – изведено од корена мил+ева
Милен – изведено од корена мил+ен
Милена – изведено од корена мил+ена
Миленија – изведено од Милен(а)+ија
Миленка – изведено од Милен(а)+ка
Миленко – изведено од Милен+ко
Милентије – варијанта имена Мелетије
Милета – изведено од корена мил+ета
Миливој – сложено име од словенских основа
Милидраг – сложено име од словенских основа
Милија – изведено од корена мил+ија
Милијан – изведено од Милиј(а)+ан
Милијана – изведено од Милиј(а)+ана
Милина – изведено од корена мил+ина
Милинка – изведено од Милин(а)+ка
Милинко – изведено од Милен+ко
Милисав – сложено име од словенских основа
Милисава – сложено име од словенских основа
Милислав – сложено име од словенских основа
Милислава – сложено име од словенских основа
Милић – изведено од корена мил+ић
Милица – изведено од корена мил+ица
Милка – изведено од корена мил+ка
Милна – иведено од корена мил+на
Милован – трпни придев од глагола миловати узет за лично име
Милованка – изведено од мушког имена Милован+ка
Милодарка – изведено од мушког имена Милодар+ка
Милоје – изведено од корена мил+оје
Милојица – изведено од Милој(е)+ица
Милојка – изведено од корена мил+ојка
Милојко – изведено од Милој(е)+ко
Милољуб – сложено име настало у новије време
Миломир – сложено име настало у новије време
Миломирка – изведено од мушког имена Миломир+ка
Милоња – изведено од корена мил+оња
Милорад – сложено име од словенских основа
Милосав – сложено име од словенских основа
Милосава – сложено име од словенских основа
Милосавка – изведено од мушког имена Милосав+ка
Милосија – варијанта имена Милостија
Милослав – сложено име од словенских основа
Милослава – сложено име од словенских основа
Милош – изведено од корена мил+ош
Милун – изведено од корена мил+ун
Милунија – изведено од мушког имена Милун+ија
Милунка – изведено од мушког имена Милун+ка
Милутин – изведено од корена мил+утин
Милуша – изведено од корена мил+уша
Миља – од Милица, Смиљана
Миљан – изведено од Миљ(а)+ан
Миљана – женски облик према мушком имену Миљан
Миљен – изведено од Миљ(а)+ен
Миљенко – изведено од Миљен+ко
Миљко – изведено од Миљ(а)+ко
Миљуша – изведено од Миљ(а)+уша
Мима – од Миладинка, Милосава
Мина – од Јасмина, Милена
Мина – превод грчког имена !!Мхназ!!, име хришћанског светитеља
Миња – од Миладин, Милан
Миодраг – сложено име од словенских основа
Миомир – сложено име настало у новије време
Миомира – женски облик према мушком имену Миомир
Миомирка – изведено од мушког имена Миомир+ка
Миона – исти облик као име Милна
Мира – од Мирјана, Мирослава
Мирана – изведено од корена мир+ан
Мирјана – изведено од корена мир+јана
Мирка – изведено од корена мир+ка
Мирко – изведено од корена мир+ко
Мирна – изведено од корена мир+на
Мирољуб – сложено име од словенских основа
Мирон – грчки – онај који капље светим уљем, …име хришћанског светитеља
Миросав – сложено име од словенских основа
Миросава – сложено име од словенских основа
Мирослав – сложено име од словенских основа
Мирослава – сложено име од словенских основа
Мируна – изведено од корена мир+уна
Мирча – изведено од корена мир+ча
Мирчета – изведено од Мирч(е)+ета
Мисаил – јеврејски – измољен од Бога, библијско име
Митар – варијанта имена Дмитар
Митра – варијанта имена Дмитар
Митрана – изведено од Мирт(а)+ана
Митрашин – изведено од Митраш+ин
Митрофан – грчки – онај кога је мајка показала, календарско име
Мића – од Милорад, Михаило
Мићан – изведено од Мић(а)+ан
Мићун – изведено од Мић(а)+ун
Михаило – грчки – сличан Богу, библијско име
Михајло – варијанта имена Михаило
Младен – изведено од корена млад+ен
Младена – женски облик према мушком имену Младен
Младенка – женски облик према мушком имену Младен
Младенко – изведено од Младен+ко
Младомир – сложено име настало у новије време
Младомирка – изведено од Младен(а)+ка
Млађан – изведено од Млађ(а)+ан
Млађен – изведено од Млађ(а)+ен
Моја – од Мојмир, Мојсије
Мојан – изведено од Мој(а)+ан
Мојсило – варијанта имена Мојсеј
Мома – од Момир, Момчило
Момир – варијанта имена Мојмир
Момчило – изведено од именице момч(е)+ил
Мрђан – изведено од Мрђ(а)+ан
Мрђен – изведено од Мрђ(а)+ен
Мркан – изведено од корена мрк+ан
Мркша – изведено од корена мрк+ша
Мутимир – сложено име од словенских основа

Н.


Нада – превод грчког имена Елпис
Надежда – превод грчког имена Елпис
Надија – изведено од Над(а)+ија
Нађа – руски – хипокористик од Надежда
Најдан – варијанта имена Најден
Најдана – женски облик према мушком имену Најден
Нака – од Настасија, Наталија
Нана – од Настасија, Наталија
Наста – од Настасија
Настас – варијанта имена Анастас
Настасија – варијанта имена Анастасија
Ната – од Наталија
Наталија – од латинског Наталис – дан Христовог рођења
Наташа – руски – име хипокористик од Наталија
Натка – изведено од Над(а)+ка
Наум – јеврејски – утешитељ, библијско име
Наца – од Надежда, Наталија
Небојша – 
Нева – од Невена
Невен – назив цвећа узет за лично име
Невена – име настало према називу цвећа невен
Невенка – изведено од Невен(а)+ка
Негован – трпни придев узет за лично име
Негомир – сложено име од словенских основа
Негомира – настало према мушком имену Негомир
Негосав – сложено име од словенских основа
Негосава – сложено име од словенских основа
Негослав – сложено име од словенских основа
Негослава – сложено име од словенских основа
Негош – изведено од корена нег+ош
Неда – од Недељка, Ненадија
Недељка – изведено од Недељ(а)+ка
Недељко – изведено од седмичног дана у недељи недељ(а)+ко
Неђелко – ијекавска варијанта имена Недељко
Неђељка – ијекавска варијанта имена Недељка
Нела – хипокористик од Јелена
Немања – хипокористик од Ненад
Нена – од Невена, Недељка
Ненад – настало од глагола надати се са негацијом
Нера – од Неранyа
Неранyа – варијанта имена Наранyа
Нестор – превод грчког имена !!Нестњр!! – име хришћанског светитеља
Неца – од Невена
Неша – од Ненад, Нестор
Нешко – изведено од Неш(а)+ко
Ника – од Никанор, Никола
Никанор – грчки – онај који води победу, име хришћанског светитеља
Никита – грчки – онај који побеђује, име хришћанског светитеља
Никифор – грчки – онај који носи победу, име хришћанског светитеља
Никица – изведено од Ник(а)+ица
Нико – од Никанор, Никола
Никодија – женски облик према мушком имену Никодије
Никодије – изведено од Никод(им)+ије
Никодим – грчки – народ побеђује
Никола – грчки – народ побеђује, име хришћанског светитеља
Николета – изведено од мушког имена Никола
Николија – изведено од мушког имена Никол(а)+ија
Николина – изведено од мушког имена Никол(а)+ина
Никосава – сложено име од хипокористика Ника
Никослава – сложено име од хипокористика Ника
Никша – изведено од Ник(а)+ша
Нина – од Ангелина, Нинослава
Нинко – изведено од Нин(а)+ко
Нинослав – сложено име
Нићифор – варијанта имена Никифор
Нова – од Новак
Новак – изведено од корена нов+ак
Новица – изведено од корена нов+ица
Новка – настало према мушком имену Новак
Новко – изведено од корена нов+ко
Нуша – од Анђуша, Ануша

Њ.


Његован – ијекавска варијанта имена Негован
Његосав – ијекавска варијанта имена Негослав
Његослав – ијекавска варијанта имена Негослав
Његош – ијекавска варијанта имена Негош

О.


Обрад – грчки – онај који је учинио да се обрадујемо
Обрада – настало према мушком имену Обрад
Обрен – хипокористик од обретен
Обрена – женски облик према мушком имену Обрен
Обренија – изведено од мушког имена Обрен+ија
Обренка – изведено од мушког имена Обрен+ка
Огањ – опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Огњан – опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Огњана – настало према мушком имену Огњан
Огњанка – изведено од мушког имена Огњан+ка
Огњен – опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Озрен – од планине Озрен
Озренка – изведено од мушког имена Озрен+ка
Олга – руски – календарско име
Оливера – настало према мушком имену Оливер
Оља – руски – хипокористик од Олга, Олимпијада
Остоја – име је настало према Станимир и Станислав, …али са везивањем за глагол остати

П.


Пава – од Павленија, Павлија
Павал – старија варијанта имена Павле
Павле – грчки – мали, име Христовог апостола
Павленија – изведено од мушког имена Павл(е)+енија
Паја – од Павле
Пајо – од Павле
Пајсије – грчки – детињи, име хришћанског светитеља
Панкратије – грчки – свемогући, име хришћанског светитеља
Панта – од Пантелејмон, Пантелија
Пантелејмон – грчки – свемилостиви, име хришћанског светитеља
Пантелија – од Пантелејмон
Параскева – превод грчког имена Параскеви… – петка, име хришћанске светитељке
Партеније – грчки – девац, име хришћанског светитеља
Паун – назив птице узет за лично име
Пауна – настало према мушком имену Паун
Пахомије – грчки – плећат, име хришћанског светитеља
Пашко – изведено од Паш(а)+ко
Пејко – изведено од Пеј(а)+ко
Пејча – изведено од Пеј(а)+ча
Пела – од Пелагија
Пелагија – грчки – морска, име хришћанске светитељке
Пелагије – грчки – морски, календарско име
Пелка – изведено од Пел(а)+ка
Пера – од Петар 
Перица – изведено од Пер(а)+ица
Периша – изведено од Пер(а)+иша
Перка – изведено од Пер(а)+ка
Перса – од Персида
Персида – превод грчког имена !!Персида!! – …персијанка, ентоним узет за лично име
Перуна – настало према мушком имену Перун
Петар – грчки – камен, стена, календарско име
Петкана – изведено од Петк(а)+ана
Петко – хипокористик од Петар
Петра – настало према мушком имену Петар
Петран – изведено од основе имена Петар+ан
Петрана – изведено од Петр(а)+ана
Петрашин – изведено од Петраш+ин
Петрија – изведено од Петр(а)+ија
Петрунка – изведено од Петр(а)+унка
Пимен – грчки – пастир, име хришћанског светитеља 
Пламенка – изведено од именице пламен(а)+ка
Пламенко – изведено од именице пламен+ко
Пола – од Полексија
Полексија – варијанта имена Поликсена
Поликсена – грчки – много гостољубива, име хришћанске светитељке
Порфирије – грчки – црвена, пурпурна боја, календарско име
Правда – именица правда узета за лично име
Правдољуб – сложено име настало у новије време
Православ – превод грчког имена Ортодокс – православан
Прван – изведено од корена прв+ан
Првољуб – сложено име настало у новије време
Првосав – исто име као Првослав
Првослав – сложено име 
Првослава – сложено име од словенских основа
Предислав – сложено име од словенских основа
Предислава – сложено име од словенских основа
Предоје – изведено од Пред(а)+оје
Предраг – суперлатив придева драг узет за лично име
Прибислав – сложено име од словенских основа
Прибислава – сложено име од словенских основа
Пријезда – од Јездимир
Продан – трпни придев глагола продати узет за заштитно име
Продана – настало према мушком имену Продан
Прока – од Продан, Прокопије
Прокопије – грчки – онај који успева, напредује, …име хришћанског светитеља
Прохор – грчки – хоровођа, име хришћанског светитеља
Пуниша – изведено од придева пун+иша
Пуриша – изведено од Пур(а)+иша
Пчелица – изведено од Пчел(а)+ица

Р.


Равијојла – име виле из народне поезије
Рад – од Радомир, Радослав
Рада – од Радмила, Радослава
Рада – од Радивој, Радослав
Радак – изведено од корена рад+ак
Радана – изведено од корена рад+ана
Раде – од Радивој, Радослав
Раденка – изведено од корена рад+енка
Раденко – изведено од корена рад+енко
Радивој – сложено име од словенских основа
Радивоје – варијанта имена Радивој
Радивојка – изведено од мушког имена Радивој+ка
Радика – изведено од корена рад+ика
Радимир – сложено име од словенских основа
Радина – изведено од корена рад+ина
Радинка – изведено од корена рад+инка
Радисав – сложено име од словенских основа
Радисава – сложено име од словенских основа
Радислав – сложено име од словенских основа
Радица – деминутив изведен од Рад(а)+ица
Радич – изведено од корена рад+ич
Радиша – изведено од корена рад+иша
Радман – изведено од корена рад+ман
Радмил – сложено име од словенских основа
Радмила – сложено име од словенских основа
Радмило – варијанта имена Радмил
Радован – трпни облик глагола радовати узет за лично име
Радованка – изведено од мушког имена Радован+ка
Радодраг – сложено име од словенских основа
Радоје – изведено од корена рад+оје
Радојица – изведено од Радој(е)+ица
Радојка – изведено од корена рад+ојка
Радојко – изведено од Радој(е)+ко
Радојла – изведено од корена рад+ојла
Радољуб – сложено име настало у новије време
Радоман – изведено од корена рад+ман
Радомил – сложено име од словенских основа
Радомир – сложено име од словенских основа
Радомира – женско име према мушком имену Радомир
Радомирка – изведено од мушког имена Радомир+ка
Радоња – изведено од корена рад+оња
Радосав – сложено име од словенских основа
Радосава – сложено име од словенских основа
Радослав – сложено име од словенских основа
Радослава – сложено име од словенских основа
Радош – изведено од корена рад+ош
Радул – изведено од корена рад+ул
Радуле – варијанта имена Радул
Радун – изведено од корена рад+ун
Радуна – женско име према мушком имену Радун
Радунка – изведено од мушког имена Радун+ка
Развигор – назив ветра узет за лично име
Раја – од Радомир, Радослав
Рајица – изведено од Рај(а)+ица
Рајка – изведено од Рај(а)+ка
Рајко – изведено од Рај(а)+ко
Рајна – изведено од Рај(а)+на
Ракина – изведено од Рак(а)+ина
Рала – од Радисав, Радослав
Рале – од Радисав, Радослав
Ранђел – варијанта имена Аранђел
Ранђија – од Аранђелија
Ранисав – исто име као Ранислав
Ранисава – исто име као Хранислава
Ранисавка – изведено од мушког имена Ранисав+ка
Ранислав – исто име као Хранислав
Ранислава – исто име као Хранислава
Ранка – хипокористик од Хранислава
Ранко – изведено од Ран(а)+ко
Рас – од Растислав, Растко
Раско – варијанта имена Растко 
Растисав – сложено име од словенских основа
Растисава – сложено име од словенских основа
Растислав – сложено име од словенских основа
Растислава – сложено име од словенских основа
Растко – изведено од корена првог дела сложеног имена …Растислав и наставка -ко
Ратибор – сложено име од словенских основа
Ратимир – сложено име од словенских основа
Ратислав – сложено име од словенских основа
Ратка – изведено од Рад(а)+ка
Ратко – изведено од корена рад+ко
Ратомир – сложено име од словенских основа
Ратомирка – изведено од мушког имена Ратомир+ка
Раца – од Радоје, Радомир
Раша – од Радован, Радослав
Рашко – изведено од Раш(а)+ко
Реља – исто име као Хреља
Рина – од Ирина, Јерина
Рисантије – превод грчког имена Хрисантос – …златно цвеће, име хришћанског светитеља
Рисим – превод грчког имена Харисимос – …поштен, честит, име хришћанског светитеља
Риста – исто име као Христа
Риста – исто име као Христа
Ристана – изведено од Рист(а)+ана
Ристивоје – варијанта имена Ристивој, Христивој
Ристосија – исто име као Христосија
Родион – грчки – онај који купује руже, име хришћанског светитеља
Родољуб – сложено име настало у новије време
Роксана – превод грчког имена !!Роџана!! 
Роксанда – варијанта имена Роксандра
Роксандра – име настало укрштањем имена Александра и Роксана
Роса – од Роксанда, Роксандра
Росана – изведено од Рос(а)+ана
Росанда – варијанта имена Роксандра
Ружа – назив цвећа узет за лично име
Ружана – изведено од Руж(а)+ана
Ружица – деминутив изведен од Руж(а)+ица 
Рујка – изведено од Руј(а)+ка
Румена – придев румен узет за лично име
Руменија – изведено од Румен(а)+ија
Руменка – изведено од придева румен+ка
Рус – од Русимир
Русимир – сложено име од словенских основа
Русомир – сложено име од словенских основа
Рушка – изведено од Руж(а)+ка

С.


Сава – женско име према мушком имену Сава
Сава – арамејски – старац, дед, календарско име
Саван – изведено од Сав(а)+ан
Саватија – женско име према мушком имену Саватије
Саватија – јеврејски – субота, библијско име
Саватије – варијанта имена Саватија
Савета – од Јелисавета
Савка – изведено од мушког имена Сав(а)+ка
Сале – од Александар, Сава
Саломија – јеврејски – господарица света, библијско име
Сана – од Александра
Санда – од Александра
Сандра – од Александра
Сања – од Александра
Сања – од Александар
Сара – јеврејски – кнегиња, библијско име
Саша – од Александра
Саша – руски – хипокористик од Александар
Сашка – изведено од Саш(а)+ка
Светисав – сложено име од словенских основа
Светислав – сложено име од словенских основа
Светислава – сложено име од словенских основа
Светлана – старо словенско име изведено од придева светл(а)+ана
Светозар – сложено име
Светозарка – изведено од мушког имена Светозар+ка
Светолик – сложено име
Светомир – сложено име од словенских основа
Светомирка – изведено од мушког имена Светомир+ка
Севастијан – грчки – поштен, име хришћанског светитеља
Сека – хипокористик од сестра
Секула – варијанта имена Секул
Селак – изведено од Сел(а)+ак
Селена – грчки – богиња месеца
Селимир – сложено име од словенских основа
Селимирка – изведено од мушког имена Селимир+ка
Селина – изведено од Сел(а)+ина
Селина – варијанта имена Селена
Сена – од Ксена, Ксенија
Сенка – изведено од Сен(а)+ка
Серафим – јеврејски – шестокрилни анђео
Серафима – женско име према мушком имену Серафим
Серафина – варијанта имена Серафима
Сергије – превод грчког имена !!Сергиоз!! – име хришћанског светитеља
Сибин – румунски – име града у Ердељу (узето из народне поезије)
Сибина – женско име према мушком имену Сибин
Сибинка – изведено од мушког имена Сибин+ка
Сида – од Персида, Синодија
Сима – од Симеун
Симан – изведено од Сим(а)+ан
Симана – женско име према мушком имену Симан
Симеон – библијско име различито од Симон
Симеона – женско име према мушком имену Симеон
Симеонка – изведено од мушког имена Симеон+ка
Симеун – варијанта имена Симеон
Симеуна – женско име према мушком имену Симеун
Симеунка – изведено од мушког имена Симеун+ка
Симка – изведено од Сим(а)+ка
Симон – јеврејски – слушати, библијско име
Симонида – женско име према мушком имену 
Синадин – изведено од Син(а)+адин
Синђелија – грчки – синђел, секретар код владике
Синиша – изведено од именице син+иша
Сисоје – превод грчког имена !!Сисњхз!! – …име хришћанског светитеља заштитника деце
Скорослава – сложено име од словенских основа
Слава – хипокористик од имена са кореном слав
Славен – изведено од корена слав+ен
Славенка – изведено од корена слав+енка
Славенко – изведено од Славен+ко
Славијанка – изведено од Славијан(а)+ка
Славимир – сложено име од словенских основа
Славица – изведено од корена слав+ица
Славиша – изведено од корена слав+иша
Славка – изведено од корена слав+ка
Славко – изведено од корена слав+ко
Славна – изведено од корена слав+на
Славо – од Славољуб, Славомир
Славојка – изведено од корена слав+ојка
Славољуб – сложено име од словенских основа
Славомир – сложено име од словенских основа
Славомирка – изведено од мушког имена Славомир+ка
Славуј – назив птице узет за лично име
Славујка – изведено од мушког имена Славуј+ка
Сладоје – изведено од корена слад+оје
Сладољуб – сложено име настало у новије време
Сладосав – сложено име настало од старијег непотврђеног облика …Сладослав
Слађа – од Слађана
Слађана – придев слађахна или слађана узет за лично име
Слободан – превод грчког имена !!Елеуљериоз!! – Слободан
Слободанка – изведено од мушког имена Слободан+ка
Слободинка – изведено од Слобод(а)+инка
Словенка – ентоним узет за лично име
Смиља – од Смиљана
Смиљан – изведено од Смиљ+ан
Смиљана – изведено од назива цвећа смиљ(а)+ана
Смиљанка – изведено од Смиљан(а)+ка
Смиљка – изведено од Смиљ(а)+ка
Смиљко – хипокористик од Смиљан
Снежа – од Снежана
Снежана – превод немачког имена $$Сцхнеењиттцхен$$ – снежно бела
Снешка – изведено од Снеж(а)+ка
Созонт – грчки – спасилац, име хришћанског светитеља
Соја – од Софија
Сока – од Софија, Сојка
Соломон – јеврејски – мирољубив, библијско име
Соња – руски хипокористик од Софија
Сотир – грчки – спаситељ
Софија – грчки – мудрост, име хришћанске светитељке
Софијана – изведено од Софиј(а)+ана
Софка – изведено од Соф(а)+ка
Софроније – грчки – благоразуман, име хришћанског светитеља
Спаса – од Спасенија
Спасен – од Спасоје
Спасена – женско име према мушком имену Спаса
Спасенија – изведено од мушког имена Спасен+ија
Спасенка – изведено од мушког имена Спасен+к
Спасоје – 
Спира – од Спиридон
Спиридон – превод грчког имена !!Спуридњн!! – име хришћанског светитеља
Срба – од Србослав, Србољуб
Србинко – изведено од Србин+ко
Србислав – сложено име настало у време романтизма
Србислава – сложено име настало у доба романтизма
Србобран – сложено име настало у новије време
Србоје – изведено од Срб(а)+оје
Србољуб – сложено име
Србомир – сложено име
Срдан – изведено од корена срд+ан
Срђ – превод грчког имена Сергиус – име хришћанског светитеља
Срђан – изведено од Срђ(а)+ан
Срђана – женско име према мушком имену Срђан
Сребрана – изведено од Сребр(а)+ана
Сребрен – превод грчког имена сребро
Сребрена – женско име према мушком имену Сребрен
Средоје – изведено од назива дана сред(а)+оје
Среја – од Средоје, Сретен
Сретен – од придева сретан
Сретенија – изведено од мушког имена Сретен+ија
Сретенка – изведено од мушког имена Сретен+ка
Срећко – изведено од именице срећ(а)+ко
Срна – назив животиње узет за лично име
Српко – изведено од Срб(а)+ко
Ставра – превод грчког имена Ставрос – крст
Стамен – придев стамен узет за лично име
Стамена – женско име према мушком имену Стамен
Стаменија – изведено од мушког имена Стамен+ија
Стаменко – изведено од Стамен+ко
Стана – од Стамена, Станислава
Станивој – сложено име од словенских основа
Станивоје – сложено име од словенских основа
Станивук – сложено име од словенских основа
Станимир – сложено име од словенских основа
Станимира – женско име према мушком имену Станимир
Станимирка – изведено од мушког имена Станимир+ка
Станисава – сложено име од словенских основа
Станислав – сложено име од словенских основа
Станислава – сложено име од словенских основа
Станиша – изведено од корена стан+иша
Станка – изведено од корена стан+ка
Станко – изведено од корена стан+ко
Станоје – изведено од корена стан+оје
Станојка – изведено од мушког имена Станој(е)+ка
Станојко – изведено од Станој(е)+ко
Станојло – изведено од Станој(е)+ло
Станча – изведено од Стан(е)+ча
Станша – изведено од корена стан+ша
Сташа – од Александра, Анастасија, Станислава
Сташа – од Александар, Станислав
Стева – од Стеван
Стеван – исто као Стефан
Стевана – женско име према мушком имену Стеван
Стевица – изведено од Стев(а)+ица
Стевча – изведено од Стев(а)+ча
Степан – исто име као Стефан
Степанија – исто име као Стефанија
Стефан – превод грчког имена Стефанос – …венац, име хришћанског светитеља
Стефана – женско име према мушком имену Стефан
Стефанида – превод грчког имена !!Стефанидх!! – …име хришћанске светитељке
Стефанија – женско име према мушком имену Стефан
Стјепан – ијекавска варијанта имена Степан
Стоја – од Стојанка, Стојислава
Стојадин – изведено од корена стој+адин
Стојадинка – изведено од мушког имена Стојадин+ка
Стојан – изведено од корена стој+ан
Стојана – женско име према мушком имену Стојан
Стојанка – изведено од мушког имена Стојан+ка
Стојанча – изведено од Стојан+ча
Стојиљко – варијанта имена Стојилко
Стојимил – сложено име од словенских основа
Стојимир – сложено име од словенских основа
Стојислав – сложено име од словенских основа
Стојко – изведено од корена стој+ко
Стојна – изведено од корена стој+на
Стојча – изведено од Стој(а)+ча
Стојша – изведено од корена стој+ша
Стратимир – 
Страхиња – изведено од корена страх+иња
Страцимир – сложено име од словенских основа
Страшимир – сложено име од словенских основа
Сузана – јеврејски – бели крин, библијско име
Сунчица – персонификација Сунца у савременој поетској творевини
Сусана – јеврејски – бели крин, библијско име 

Т.


Тадија – превод грчког имена !!Љаддаиоз!! – библијско име
Таја – од Тајиса, Татјана
Тамара – јеврејски – палма, библијско име
Танасија – варијанта имена Атанасија
Танасије – варијанта имена Атанасије
Танаско – варијанта имена Атанаско
Танкосава – сложено име
Танкослава – сложено име
Таса – од Танасије
Таска – изведено од Тас(а)+ка
Татијана – превод грчког имена !!Татиана!! – име хришћанске светитељке
Татјана – превод грчког имена !!Татиана!!
Татомир – сложено име
Таша – од Танасија, Татјана
Ташана – сложено име од словенских основа
Ташко – изведено од Таш(а)+ко
Тврдислава – сложено име од словенских основа
Твртко – изведено од корена тврд+ко
Теја – од Теодор, Теофил
Теја – од Теодора
Теодор – грчки – дар од Бога, име хришћанског светитеља
Теодора – женско име према мушком имену Теодор
Теодосија – женско име према мушком имену Теодосије
Теодосије – грчки – дат од Бога, име хришћанског светитеља
Теоктист – грчки – онај који је задобио бога, име хришћанског светитеља
Теофан – грчки – од Бога јављен, име хришћанског светитеља
Теофил – грчки – љубитељ Бога, име хришћанског светитеља
Теофила – женско име према мушком имену Теофил
Теофило – варијанта имена Теофил
Теохар – грчки – благодат божја, календарско име
Теша – од Теодор, Тешимир
Тешан – изведено од Теш(а)+ан
Тешана – женско име према мушком имену Тешану
Тешман – изведено од Теш(а)+ман
Тијана – исто име као Тихана
Тимотије – превод грчког имена Тимотеос… – онај који поштује Бога, име хришћанског светитеља
Тина – од Тијана, Христина
Тиован – варијанта имена Теофан
Тиосав – варијанта имена Тихослав
Тиослав – варијанта имена Тихослав
Тиса – од Тиосава
Тиса – од Светислав, Тиосав
Тита – од Христина
Титос – грчки – поштован, име хришћанског светитеља 
Тића – од Тиосав, Тихомир
Тихана – изведено од корена Тих+ана
Тихомил – сложено име од словенских основа
Тихомир – сложено име од словенских основа
Тихомирка – изведено од мушког имена Тихомир+ка
Тихон – грчки – срећник, име хришћанског светитеља
Тихосава – сложено име од словенских основа
Тихослав – сложено име од словенских основа
Тихослава – сложено име од словенских основа
Тодор – варијанта имена Теодор
Тодора – варијанта имена Теодора
Тодорка – изведено од мушког имена Тодор+ка
Тома – грчки – близанац, библијско име
Томана – изведено од Том(а)+ана
Томанија – изведено од мушког имена Томан+ија
Томаш – од Тома
Томислав – сложено име
Томислава – изведено од мушког имена Томисалав
Томица – изведено од Том(а)+ица
Томка – изведено од Том(а)+ка
Тоња – од Томанија
Трајанка – изведено од мушког имена Трајан+ка
Трајко – изведено од Трај(а)+ко
Трандафил – грчки – ружа
Триван – изведено од Трив(а)+ан
Трипун – исто име као Трифун
Трипун – исто име као Трифун
Трифко – изведено од Триф(а)+ко
Трифон – грчки – онај који воли задовољство и весеље…, име хришћанског светитеља
Трифона – женско име према мушком Трифон
Трифун – варијанта имена Трифон
Трифуна – женско име према мушком Трифун
Триша – од Трипун
Трофим – грчки – питомац, име хришћанског светитеља
Тугомир – сложено име од словенских основа

Ћ.


Ћетко – облик имена Цветко
Ћира – од Ћирило
Ћирило – варијанта имена Кирил

У.


Убавка – изведено од придева убав+ка
Угљеша – највероватније настало од имена угљен, црн
Угрин – ентоним узет за лично име
Угринка – изведено од мушког имена Угрин+ка
Уна – назив реке узет за лично име
Урош – мадјарски ур (господин) + словенски наставак ош

Ф.


Федора – варијанта имена Феодора
Фема – од Еуфемија
Феодора – руска варијанта грчког имена Теодора
Филарет – грчки – љубитељ врлина, име хришћанског светитеља
Филимир – хипокористик имена Филип
Филимон – грчки – љубљени, име хришћанског светитеља
Филимона – женско име према мушком имену Филимон
Филип – грчки – љубитељ коња, име хришћанског светитеља
Филипа – женско име према мушком имену Филип
Филомена – грчко име
Филотеј – грчки – богољуб, име хришћанског светитеља
Филотије – варијанта имена Филотеј
Фиља – од Филип
Фира – од Зафир
Фотије – грчки – светлост, име хришћанског светитеља

Х.


Харалампије – грчки – онај који блиста од радости, …име хришћанског светитеља
Харитон – грчки – лепота, име хришћанског светитеља
Хвалимир – сложено име од словенских основа
Хвалислав – сложено име од словенских основа
Ходивој – сложено име од словенских основа
Ходимир – сложено име од словенских основа
Ходислав – сложено име од словенских основа
Хранивој – сложено име од словенских основа
Хранивоје – варијанта имена Хранивој
Хранимир – сложено име од словенских основа
Хранисава – сложено име од словенских основа
Хранислав – сложено име од словенских основа
Хранислава – сложено име од словенских основа
Христа – од Христивој, Христифор
Христа – од Христина
Христивој – сложено име
Христина – превод грчког имена !!Христинх!! хришћанске светитељке
Христифор – грчко име – онај који носи Христа, …име хришћанског светитеља
Христодул – грчки – Христов слуга, име хришћанског светитеља
Христофор – грчко име – онај који носи Христа, …име хришћанског светитеља

Ц.


Цаја – од Јелисавета, Станислава
Цајка – изведено од Цај(а)+ка
Цака – од Стамела, Стаменка
Цана – од Стана Станислава
Цвеја – од Цветан, Цветко
Цвета – од Цветана, Цветимира
Цветан – изведено од корена цвет+ан
Цветана – сложено од корена цвет+ана
Цветанка – изведено од мушког имена Цветан+ка
Цветија – изведено од корена цвет+ија
Цветимир – сложено име од словенских основа
Цветин – изведено од корена цвет+ин
Цветислав – сложено име од словенских основа
Цветко – изведено од корена цвет+ко
Цветоје – изведено од корена цвет+оје
Цветомир – сложено име од словенских основа
Цветослав – сложено име од словенских основа
Цвија – од мушког имена Цвијан
Цвијан – изведено од Цвиј(а)+ан
Цвијета – ијекавска варијанта имена Цвета
Цвијетин – ијекавска варијанта имена Цветин
Цеца – од Светлана, Цецилија
Цила – од Василија, Цецилија
Цица – од Милица, Славица
Цмиља – од Цмиљана
Цмиљана – варијанта имена Смиљана
Цмиљка – варијанта имена Смиљка
Цоја – од Станојка, Стоја
Цојка – од Цој(а)+ка
Цока – од Слободанка, Станојка
Црномир – сложено име од словенских основа
Црномуж – сложено име од словенских основа

Ч.


Чарна – придев чарна у значењу црна узет за лично име
Часлав – сложено име од словенских основа
Часлава – сложено име
Чаславка – изведено од мушког имена Часлав+ка
Чедомил – сложено име од словенских основа
Чедомиљ – варијанта имена Чедомил
Чедомир – сложено име од словенских основа
Чедомирка – изведено од мушког имена Чедомир+ка
Чолак – заштитно име, турски – сакат у руку 
Чудомил – сложено име од словенских основа
Чудомир – сложено име од словенских основа

Ш.
Шана – од Александра, Душана
Шаул – јеврејски – измољен од Бога, библијско име
Шпира – од Спиридон
Шпиро – као Шпира
Шћепан – варијанта имена Стјепан
Шћепанија – варијанта имена Стефанија
Шујица – изведено име
Тара – да буде лепа као река Тара и планина Тара